Truy cập nội dung luôn

Thống kê Thống kê

Liên kết Liên kết

Danh sách tin Danh sách tin

QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 QUYẾT ĐỊNH V/V CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023
/documents/1690090/15329209/Cong+khai+thuc+hien+du+toan+6+thang+dau+nam+2023.pdf/195ed8f3-1447-4da4-aef7-606911dda8e9
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG THỜI ĐIỂM THÁNG 6 NĂM 2023 BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG KHAI CỦA NHÀ TRƯỜNG THỜI ĐIỂM THÁNG 6 NĂM 2023
/documents/1690090/15329209/B%C3%A1o+c%C3%A1o+c%C3%B4ng+khai+den+th%C3%A1ng+6_2023.pdf/c88029b9-f9b2-49f0-a17d-a564ba48fe2b
THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT, NĂM HỌC 2022-2023 THÔNG BÁO CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG THCS VÀ THPT, NĂM HỌC 2022-2023
/documents/1690090/15329209/bieu+c%C3%B4ng+khai+ch%E1%BA%A5t+l%C6%B0%E1%BB%A3ng+GD%2C+%C4%90%E1%BB%99i+ng%C5%A9+GV%2C+CSVC.pdf/dff2be30-fafc-4682-bdf6-66ce40d5cb04
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 GIAO ĐẦU NĂM CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023 GIAO ĐẦU NĂM
/documents/1690090/15329209/Cong+khai+du+toan+giao+dau+nam+2023.pdf/04800650-22ce-4a27-ac65-583dc34fc646
Quyết định số 78 V/v Công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2022 Quyết định số 78 V/v Công khai số liệu quyết toán thu chi ngân sách năm 2022
/documents/1690090/15329209/Cong+khai+so+lieu+quyet+toan+2022-%C4%91%C3%A3+g%E1%BB%99p.pdf/95ddb110-41b4-463c-86a5-9bef171f2bc0
Công văn 654/PGDĐT V/v chấn chỉnh thực hiện qui định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy Công văn 654/PGDĐT V/v chấn chỉnh thực hiện qui định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy
/documents/1690090/13871919/654-+trien+khai+Chi+thi+733_0001.pdf/00101564-80ce-42d4-864c-baa811ec5616
CV SỐ 585 V/v HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYỂN SINH NH 2023-2024 CV SỐ 585 V/v HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TUYỂN SINH NH 2023-2024
/documents/1690090/13871919/CV+585++C%C3%94NG+T%C3%81C+TUY%E1%BB%82N+SINH.pdf/fe8591a9-ef00-4df5-aaa6-ee8c15204cb5
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 PHỔ THÔNG 2023-2024 KẾ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 6 VÀ LỚP 10 PHỔ THÔNG 2023-2024
/documents/1690090/13871919/K%E1%BA%BE+HO%E1%BA%A0CH+TUY%E1%BB%82N+SINH++L%E1%BB%9AP+6+V%C3%80+L%E1%BB%9AP+10+NH+2022-2023.pdf/8bff42d3-0ead-4fb3-b2fc-6b8c31cf138f